Līgums (oferte)

PUBLISKAIS LĪGUMS - ofertes
pakalpojumu sniegšanai

2022. gada 27. janvāra redakcija

Šis publiskais līgums par pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) nosaka attiecības starp INTDEV Academy Limited (reg. Nr.: 3098367) (turpmāk - "Izpildītājs") un jebkuras fiziskās personas, kura vēlas izmantot Izpildītāja pakalpojumus (turpmāk – "Klients"), kopīgi turpmāk sauktās "Puses".

JĒDZIENI UN DEFINĪCIJAS

Izpildītājs – INTDEV Academy Limited (reg. Nr.: 3098367);

Klients –rīcībspējīga fiziskā persona, tā ir persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kļuvusi par rīcībspējīgu likumdošanā paredzētajā kārtībā no 14 līdz 18 gadiem ar savu likumisko pārstāvju (vecāku, adoptētāju, aizgādņu) rakstveida piekrišanu

Mājaslapa – Izpildītāja tīmekļa vietne https://smartwill.lv/;

Pakalpojums – pakalpojumi, lai piešķirtu piekļuvi Smartwill izglītības platformai kursam "INTELEKTA KUNG-FU" no 9 līdz 15 gadu vecuma bērniem ar repetitoru tiešsaistē

Pasniedzējs – kvalificēts speciālists ar pedagoģisko izglītību, kuru var apskatīt https://smartwill.lv/;

Nodarbību grafiks – nodarbību saraksts, kas tika izveidots balstoties uz Klienta velmēm;

Iepazīšanās nodarbība – bezmaksas izmēģinājuma nodarbība, kuru piedāvā Izpildītājs ofertas stadijā vai Repetitora maiņas gadījumā;

Pakalpojumu pakete – iekļauj sevī dažādu nodarbību skaitu un tas ilgumu, pakalpojumu paketes nosacījumi un apraksts ir pieejamie parejot pēc saites:
https://smartwill.online/payment

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Šis līgums ir publisks līgums, saskaņā ar kuru Izpildītājs uzņemas sniegt pakalpojumu, piešķirt piekļuvi Smartwill izglītības platformai kursam "INTELEKTA KUNG-FU" tiešsaistes režīmā attiecībā uz nenoteiktu personu (klientu) loku.

1.2. Līgums ir publicēts un ir apskatāms parejot pēc saites: https://smartwill.online/oferte .

1.3. Līguma noslēgšana notiek, pieņemot (akceptējot) Līguma nosacījumus kopumā, bez jebkādiem nosacījumiem, izņēmumiem un atrunām.

Akcepts (piedāvājuma noslēgt Līgumu pieņemšana) ir Klienta samaksa par pasūtīto Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

Ar Klienta līguma akcepta (apmaksas) brīdi Līgums uzskatāms par noslēgtu.

Līguma nosacījumu akcepts liecina arī par to, ka Klients saprot savu darbību nozīmi, visi nosacījumi viņam ir saprotami, Klients neatrodas maldības, krāpšanas, vardarbības, draudu u.tml. ietekmē.

1.4. Apliecinot Līguma noslēgšanu un izpildot tās nosacījumus, Klientam nosūta informatīvos e-pasta ziņojumus, ko Klients norādījis, reģistrējoties Mājaslapā.

1.5. Šis Līgums, ievērojot akcepta kārtību, uzskatāms par noslēgtu vienkāršā rakstveida.

1.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajā Līgumā, publicējot (izvietojot) Līguma vai tā atsevišķu noteikumu jauno redakciju.2. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KARTĪBA

2.1. Pakalpojumu sniegšanu pēc Līguma Izpildītājs veic vienīgi tad, ja Klients ir ievērojis Līguma 3. daļā paredzēto maksāšanas pienākumu. Nodarbību skaitu, ko veic Līguma ietvaros, nosaka Klienta apmaksāto nodarbību skaits.

2.2. Lai sniegtu pakalpojumus saskaņā ar Līgumu, Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt trešās personas, kurām ir atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā (turpmāk – "Pasniedzējii").

2.3. Ofertes stadijā (pirms Pakalpojumu apmaksas) Izpildītājs:

2.3.1. Sniedz Klientam Pasniedzēju raksturojumus, ja ir – audio un video prezentācijas.

2.3.2. Sniedz Klientam bezmaksas izmēģinājuma nodarbību ar izvēlēto Pasniedzēju 40 (četrdesmit) minūšu laikā, lai noteiktu Klienta velmes attiecībā uz Pasniedzēju. Bezmaksas izmēģinājuma nodarbību piešķir arī Pasniedzēju maiņas gadījumā.

2.3.3. Saskaņo nodarbības Grafiku ar Klientu.

Nodarbību grafiku sastāda atbilstoši Klienta vēlmēm un saglabā to 3 (trīs) diennakšu laikā no izmēģinājuma nodarbības veikšanas brīža. Ja noteiktā termiņa laikā Klients nepilda savas saistības par samaksu Līguma 3. daļā paredzētajā kārtībā, saskaņoto nodarbību grafiks tiek automātiski anulēts.

2.4. Viena nodarbība ilgst 40 (četrdesmit) minūtes.

2.5. Pakalpojumu sniegšana notiek tiešsaistē, izmantojot internetu, izmantojot programmatūru, kas nodrošina audio un video savienojumu starp Klientu un Izpildītāju (Zoom).

2.6. Nodarbību veikšanas kārtību, apmācību programmu un tās korekciju nosaka tieši Pasniedzējs, ņemot vērā Klienta vēlmes.

2.7. Izpildītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas veikt Pasniedzēja aizstāšanu, ja ir attaisnojoši iemesli (Pasniedzēja pagaidu darbnespēja, sesiju periods, ģimenes apstākļi un citi attaisnojoši iemesli), paziņojot par to Klientam Līguma 6. daļā paredzētajā kārtībā.

2.8. Pakalpojums tiek uzskatīts par pienācīgi sniegtu, ja 1. (vienas) stundas laikā no nodarbības uzsākšanas brīža Klients nepaziņos Izpildītajam šajā Līgumā paredzētajā kārtībā, ka tā nav notikusi (Līguma 6.daļā 4.1.p.).


3. PAKALPOJUMU CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA


3.1. Pakalpojuma cenu un iespējamas maksāšanas veidus Izpildītājs publicē mājaslapā: https://smartwill.online/payment.

3.2. Pakalpojumu apmaksa tika veikta, pamatojoties uz 100% priekšapmaksu.

3.3. Izpildītājs sniedz Klientam vienu bezmaksas bonusa nodarbību.

3.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Pakalpojuma cenu, izvietojot informāciju Izpildītāja oficiālajā mājaslapā: https://smartwill.online/payment un paziņojot par to Klientam pirms 3 (Trīs) kalendārajām dienām no paredzamās Pakalpojumu cenas izmaiņas datuma, izmantojot elektronisko ziņojumu. Turklāt, Klienta apmaksāto nodarbību cena nav maināma.

3.5. Pakalpojuma apmaksas brīdis tiek uzskatīts par naudas līdzekļu saņemšanu uz Izpildītajā kontu, kas norādīts Līgumā.

3.6. Klients ir atbildīgs par tā veikto maksājumu pareizību, kā arī patstāvīgi atbild visi izdevumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu apmaksu (bankas komisijas maksa, trešo organizāciju pakalpojumi u.tml.).


4. NODARBĪBU PĀRCELŠANAS UN ATCELŠANAS KĀRTĪBA. NEIERAŠANĀS NODARBĪBĀ4.1. Nodarbību pārcelšana un atcelšana pēc Klienta iniciatīvas

4.1.1. Nodarbību pārcelšanu vai atcelšanu Klients attaisnojošu iemeslu dēļ var veikt ne vēlāk kā 24 stundas pirms nodarbības sākuma (izņemot nepārvaramas varas apstākļus). Šajā gadījumā nodarbība tiek saglabāta Klientam un samaksa par to paliek Klienta bilancē 100% apmērā.

Attaisnojoši iemesli ir: slimība, slima ģimenes locekļa aprūpe, neparedzēti ģimenes apstākļi un citi iemesli, ko var attiecināt pēc Izpildītajā uzskatiem par attaisnojošu.

4.1.2. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Izpildītājam par nepārvaramas varas apstākļiem, kas izraisa nodarbības pārcelšanu vai atcelšanu uz abpusēji piemērotu laiku, saglabājot 100% maksu par to.

Uz nepārvaramas varas apstākļiem attiecas: ārkārtēja, neplānota, neparedzēta un ārpus Klienta ietekmes sfēras situācija, kas ir saistīta ar apstākļiem, mēģinājumi cīnīties ar kuriem absurdi, jo nespēj mainīt procesa norisi.

4.1.3. Pārceļot vai atceļot nodarbību attaisnojoša iemesla dēļ vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ Klientam ir pienākums paziņot Izpildītājam iepriekš minētajos termiņos Līguma 6. daļā paredzētajā kārtībā. Pretējā gadījumā Izpildītājam tiek fiksēta neierašanās uz nodarbību.

4.2. Nodarbību pārcelšana un atcelšana pēc Pasniedzēja iniciatīvas

4.2.1. Pasniedzējam ir tiesības pārcelt vai atcelt nodarbības attaisnojošu iemeslu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, brīdinot par to Klientu Līguma 6. daļā paredzētajā kārtībā.

4.2.2. Ja 5 (Piecas) minūtes laikā no plānotā nodarbību sākuma laika Klients nesaņem zvanu no Pasniedzēja, viņam ir pienākums nekavējoties sazināties ar Izpildītāju Līguma 6. daļā paredzētajā kārtībā.

4.2.3. Ja pēc Klienta domām, nodarbību pārnešana vai atcelšana notiek pārāk bieži, Klients ir tiesīgs vērsties pie Izpildītajā ar prasību nomainīt Pasniedzēju.

4.2.4. Nodarbības, kuras nav notikušas Pasniedzēja vainas dēļ, tiek pārceltas pilnā apjomā uz citu, klientam ērtu laiku, saglabājot samaksu 100% apmērā.

4.3. Neierašanās uz nodarbību

4.3.1. Ja saskaņotā laikā Klients nav pieejams Pasniedzēja zvanam, Pasniedzējs mēģina sazināties ar Klientu pats vai caur Izpildītāja pilnvaroto pārstāvi. Mēģinājumi sazvanīt Klientu tiek veikti 5 (Piecas) minūtes laikā no plānotā nodarbības sākuma laika (grafikā norādītā nodarbības laika). Ja Klients nav sazinājies nodarbību atvēlētā laikā, - nodarbība pazūd un naudas līdzekļi par to nav atmaksājami vai ieskaitāmi. Ja Klients nonāk saskarē ar nokavēšanos - nodarbība ilgst mazāk, nodarbības atvēlētā laika ietvaros.

4.4. Izpildītājs neatbild par pakalpojuma nesniegšanu sakarā ar Klientam nepieciešamo programmatūru neesamību vai tehnisko problēmu ar internetu.5. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS APTURĒŠANA. ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA


5.1. Pakalpojumu sniegšanas apturēšana pēc Klienta iniciatīvas

5.1.1. Klients ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu, saglabājot saskaņoto nodarbību grafiku, ievērojot šādus nosacījumus:

- nodarbībās pārtraukuma ilgumam jābūt ne garākam par 14 (Četrpadsmit) kalendāra dienām;

- no iepriekšējās apturēšanas datuma ir pagājušas ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas;

- Klientam jāpaziņo Izpildītājam precīzu pēdējās nodarbības pirms pārtraukuma un pirmās nodarbības pēc pārtraukuma datumu un laiku.

5.1.2. Ja no iepriekšējās nodarbības pārtraukšanas datuma vēl nav pagājušas 90 (Deviņdesmit) kalendāra dienas, Klients var apturēt nodarbības bez nodarbību grafika saglabāšanas, paziņojot par to Izpildītājam ne vēlāk kā 24 (Divdesmit četras) stundas pirms nākamās nodarbības sākuma. Turklāt naudas līdzekļi nav jāatdod Klientam, tie paliek bilancē līdz nodarbību atjaunošanas brīdim.

Nodarbību atjaunošanai Klients un Pasniedzējs saskaņo jaunu nodarbību grafiku.

Ja Klients vēlas atgūt naudas līdzekļus par neizmantotajām nodarbībām, viņam jāatsakās no Līguma 5.3. punktā paredzētajā kārtībā.

5.1.3. Klients ir tiesīgs apturēt nodarbības, ja ir aizstāts Pasniedzējs pēc Izpildītāja iniciatīvas Līguma 2.7.p. paredzētajā kārtībā. Turklāt naudas līdzekļi par neizmantotajām nodarbībām paliek Klienta bilancē pirms nodarbību atjaunošanas, saglabājot nodarbību grafiku.

5.2. Pakalpojumu sniegšanas apturēšana pēc Izpildītāja iniciatīvas

5.2.1. Izpildītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu pēc savas iniciatīvas Jaungada, Ziemassvētku un citu svētku dienās, iepriekš par to paziņojot Klientam, nosūtot tam elektronisko ziņojumu Līguma 6. daļā paredzētajā kārtībā.

5.3. Atteikšanās no līguma pēc Klienta iniciatīvas

5.3.1. Klientam ir tiesības atteikties no Līguma pirms termiņa (pirms pakalpojumu paketes pilnīgas izmantošanas) vienpusēji un pieprasīt naudas līdzekļu atmaksu par neizmantotajām nodarbībām, par to brīdinot Izpildītāju ne mazāk kā 24 (Divdesmit četras) stundas pirms nākamās nodarbības sākuma Līguma 6. daļā paredzētajā kārtībā.

5.3.2. Pirmstermiņa vienpusēja atteikšanās no Līguma pēc Klienta iniciatīvas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs anulēt bezmaksas bonusa nodarbību, ko Klientam piešķīrusi saskaņā ar Līguma 3.3.p.6. PAZIŅOJUMU APMAIŅAS KĀRTĪBA


6.1. Klients paziņo Izpildītājam, izmantojot tālruņa zvanu vai Whatsapp aplikāciju, uz numuru kas norādīts mājaslapā: https://smartwill.lv , šādos gadījumos:

- nodarbību pārcelšanai vai atcelšanai;
- nodarbību skaita palielināšana;
- nodarbību ilguma izmaiņas;
- Pasniedzēja maiņa;
- nodarbību apturēšana;
- Līguma laušana;
- visos citos gadījumos.

6.2. Izpildītājs/Pasniedzējs paziņo Klientam, izmantojot telefona zvanu vai ziņojot messendžerā šādos gadījumos:

- nodarbību pārcelšanai vai atcelšanai;
- Pasniedzēja maiņa;
- visos citos gadījumos.7. CITI NOSACĪJUMI


7.1. Saskaņā ar šo Līgumu sniegtie pakalpojumi nav izglītojoši, tiem ir starpniecības raksturs. Izpildītājam nav kopīgas apmācības programmas visiem Pasniedzējiem, apmācības metodiku un formātu nosaka individuāli katram Klientam. Saskaņā ar šī Līguma izpildes rezultātiem Izpildītājs nesniedz nevienu dokumentu par Klienta sasniegšanu kādā matemātikas līmenī.

7.2. Par šā Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu saskaņā ar šo Līgumu, ja šāda neizpildīšana ir notikusi nepārvaramas varas dēļ: plūdi, ugunsgrēki, citas stihiskas nelaimes, militārās darbības, lēmumi un valsts varas orgānu lēmumi vai citi līdzīgi notikumi. Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to ilguma apstiprināšana, ir izziņa, ko izsniedz pilnvarotas institūcijas.

7.4. Visus strīdus, domstarpības un pretenzijas, kas var rasties saistībā ar Nosacījumu izpildi, izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā ja Puses nevar panākt vienošanos par jebkuru prasību un/vai nesaskaņu, strīds tiek nododams izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


INTDEV Academy Limited